Menu

Ako to funguje

Už niekoľko rokov pod záštitou značky Birell podporujeme snahu ľudí so zdravotným znevýhodnením žiť aktívny život. S jasnou myšlienkou búrania fyzických i mentálnych bariér chceme prepájať komunity ľudí so zdravotným znevýhodnením a bez zdravotného znevýhodnenia.

Podstatou platformy Birell Nezastaviteľní je spájať ľudí bez zdravotného znevýhodnenia s osobami so zdravotným znevýhodnením a spoločne tak vytvárať podmienky, v ktorých môže športovať každý bez rozdielu.

Prečítaj si, ako to funguje a staň sa Nezastaviteľným aj ty!

Za akým účelom bola platforma Birell Nezastaviteľní vytvorená?

Platforma Birell Nezastaviteľní uzrela svetlo sveta vďaka rovnomennému projektu, ktorý vznikol už v roku 2014 v Českej republike. Vtedy projekt figuroval pod názvom Birell jízda a aj platforma slúžila inému účelu, ako dnes. Poslaním projektu bolo odjakživa prispievať ku kvalitnejšiemu životu ľudí so zdravotným znevýhodnením. Počas predchádzajúcich ročníkov sme projektom Birell Nezastaviteľní venovali viac ako 185 000 EUR na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Za 5 rokov existencie projektu boli zakúpené športové pomôcky šesťdesiatim Nezastaviteľným., ktorí napriek nepriazni osudu našli odhodlanie aktívne žiť a naďalej športovať. Išlo o ľudí, ktorí prekonali ťažkú chorobu, úraz alebo sa narodili so znevýhodnením a predsa zostali silní a nevzdali sa. Peniaze na športové pomôcky sa zbierali prostredníctvom prechodu cez tzv. Birell bránu, ktorá vždy v lete putovala po turisticky exponovaných miestach v Česku a na Slovensku. Značka Birell, ako hlavný iniciátor a sponzor projektu, venovala za každého človeka, ktorý cez bránu prešiel na účet Nezastaviteľných 0,20 €/5 Kč. Jedným zo zmyslov projektu Birell Nezastaviteľní bolo motivovať ľudí bez zdravotného znevýhodnenia k tomu, aby športovali a tým pomohli ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Zapojiť sa bolo možné nielen pohybom, ale aj finančnou zbierkou, či nákupom na oficiálnom e-shope Nezastaviteľných.

Ako platforma funguje dnes?

Platforma Birell Nezastaviteľní je medzi nami už niekoľko rokov, ale od roku 2020 zohráva v projekte Birell Nezastaviteľní ešte dôležitejšiu rolu. Prechody cez Birell brány a nákup špeciálnych športových pomôcok pre ľudí so zdravotným znevýhodnením sú minulosťou. Pod záštitou značky Birell sme sa rozhodli, že sa staneme na Slovensku pioniermi a v spolupráci s partnerským občianskym združením Platforma rodín sme uviedli do života revolučnú webovú platformu podporujúcu inklúziu ľudí so zdravotným znevýhodnením. To všetko prostredníctvom realizovania športových a iných voľnočasových aktivít, cez ktoré používateľov platformy prepojíme. Vďaka registrácii na tejto platforme má človek so zdravotným znevýhodnením možnosť zažiť aktivitu, po ktorej túži a zároveň spoznať nových ľudí. Podobnú možnosť získava aj človek bez znevýhodnenia. Okrem toho, že bude robiť aktivitu, ktorá ho baví a ktorej sa sám vo voľnom čase venuje, bude aj nenahraditeľným pomocníkom na ceste za zážitkom.

Spolupracujúce občianske združenie Platforma rodín pôsobí na platforme ako odborný garant a konzultant. Spracúva žiadosti o registráciu, žiadosti o pridanie aktivity alebo reakciu používateľa na aktivitu, ktorá bola pridaná iným používateľom. Kompletne zabezpečuje koordináciu prepojení vytvorených medzi používateľmi na platforme, vrátane priamej koordinácie aj počas realizácie ponúkanej/dopytovanej aktivity.

Pre koho je projekt určený?

Pre kohokoľvek, kto dovŕšil vek 18 rokov a rád športuje, jednoducho pre všetkých dospelých, ktorí trávia svoj čas aktívne. Zmyslom projektu je, aby používatelia zaregistrovaní na platforme podporovali ideu vzájomného začleňovania a spájania sa prostredníctvom športu alebo iných voľnočasových aktivít. Inými slovami povedané, podporovali ideu inklúzie. Inklúzia je založená na akceptovaní rôznorodosti, pokiaľ ide o pohlavie, národnosť, rasu, jazykový pôvod, sociálne pozadie, úroveň výkonu či znevýhodnenie. Na platforme Birell Nezastaviteľní podporujeme snahu ľudí so zdravotným znevýhodnením žiť aktívny život. Prepájaním ľudí bez zdravotného znevýhodnenia s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením búrame fyzické i mentálne bariéry. Naším projektom sa snažíme ukazovať, že zdravotné znevýhodnenie neznamená automaticky, že človek nemôže športovať a byť aktívny. Práve naopak. Vďaka tejto platforme má človek so zdravotným znevýhodnením možnosť zažiť aktivitu, po ktorej túži a zároveň spoznať nových ľudí. Takú istú možnosť získava registráciou aj človek bez znevýhodnenia. Okrem toho, že bude robiť aktivitu, ktorá ho baví a ktorú sám vo voľnom čase robí, bude aj pomáhať. Na Slovensku nám s koordináciou aktivít na platforme pomáha občianske združenie Platforma rodín detí, ktoré je aj v roli konzultanta projektu.

Aké aktivity môžem ponúkať/dopytovať na platforme?

Môže to byť akákoľvek voľnočasová aktivita, vďaka ktorej dochádza k začleneniu ľudí so zdravotným znevýhodnením. Tieto aktivity môžu byť aj jednorazové, avšak našou ambíciou je, aby sa opakovali na pravidelnej báze. Primárne sa jedná o športové aktivity ako beh, cyklistika či turistika. Určite je dôležité poznamenať, že zámerom počas aktivity nie je dosahovanie vrcholových výkonov. Ambíciou je získavanie spoločných zážitkov, o odovzdávanie skúseností a vytváranie priateľstiev.

Zároveň je naším cieľom zabezpečiť, aby bola každá realizovaná aktivita pre obe strany čo najpríjemnejšia. Preto je po registrácii a následnom pridaní inzerátu potrebné počítať aj so schvaľovacím procesom, ktorý môže trvať 2 – 3 pracovné dni.

Pred tým, ako chce používateľ aktivitu na platforme pridať, alebo na nejakú reagovať je nevyhnutné, aby sa na platforme najskôr zaregistroval. Po registrácii bude profil používateľa schvaľovaný administrátorom z občianskeho združenia Platforma rodín. Ak v ňom bude potrebné niečo doplniť, alebo objasniť, bude používateľ kontaktovaný telefonicky. Ak bude všetko v poriadku, používateľovi príde notifikácia e-mailom, že registrácia prebehla úspešne. Pridávanie aktivít alebo reagovanie na existujúce je umožnené ihneď po registrácii. Proces schvaľovania administrátorom nezahŕňa iba schválenie registrácie používateľa platformy, ale aj schválenie žiadosti o pridanie aktivity alebo žiadosti o prepojenie s iným používateľom – reagovaním na aktivitu. Za účelom spracovania týchto žiadostí je používateľ vždy kontaktovaný administrátorom z občianskeho združenia Platforma rodín telefonicky.

Čo nájdem na podstránke Dopytované aktivity?

Používateľ so zdravotným znevýhodnením dostáva po úspešnej registrácii možnosť vytvoriť prianie – dopytovať aktivitu, ktorú by rád absolvoval. Takýto používateľ zadáva dopyt, pretože hľadá parťáka, aby mohol spolu s ním vykonávať vysnívanú aktivitu. Obsahom tejto podstránky sú teda aktivity, ktoré dopytuje používateľ so zdravotným znevýhodnením. Každá dopytovaná aktivita je schvaľovaná administrátorom platformy, ktorý za účelom schválenia kontaktuje používateľa telefonicky. Používateľovi bez zdravotného znevýhodnenia nie je umožnené dopytovať aktivity. Tento používateľ môže na platforme ponúkať aktivity alebo reagovať na dopytované aktivity.

Čo nájdem na podstránke s názvom Ponúkané aktivity?

Používateľ bez zdravotného znevýhodnenia dostáva po úspešnej registrácii možnosť vytvoriť ponuku – ponúknuť aktivitu, ktorú by s používateľom so znevýhodnením rád absolvoval. Mala by to byť aktivita, ktorú používateľ pozná a už ju vykonával. Takýto používateľ zadáva ponuku, pretože ponúka možnosť používateľovi so zdravotným znevýhodnením sa spolu s ním zúčastniť aktivity. Obsahom tejto podstránky sú aktivity, ktoré ponúka používateľ bez zdravotného znevýhodnenia. Každá ponúkaná aktivita je schvaľovaná administrátorom platformy, ktorý za účelom schválenia kontaktuje používateľa telefonicky. Používateľovi so zdravotným znevýhodnením nie je umožnené ponúkať aktivity. Tento používateľ môže na platforme dopytovať aktivity alebo reagovať na ponúkané aktivity.

Ako prebieha schvaľovanie zaregistrovaného používateľa?

Po registrácii používateľa sa vytvorený profil dostáva na schválenie administrátorom platformy. Používateľovi so zdravotným znevýhodnením je, aj počas schvaľovania profilu, stále umožnené dopytovať aktivity alebo reagovať na ponúkané aktivity. Používateľovi bez zdravotného znevýhodnenia je taktiež, aj počas schvaľovania profilu, stále umožnené ponúkať aktivity alebo reagovať na dopytované aktivity. Všetky registrácie, ako aj reakcie na dopytovanú či ponúkanú aktivitu, sú zasielané administrátorovi na schválenie. Administrátor pristúpi k spracovaniu žiadosti o registráciu najneskôr do 2 pracovných dní od jej vytvorenia.  

Kto schvaľuje registrácie používateľov a dopytované/ponúkané aktivity?

Registrácie, ponúkané či dopytované aktivity, ako aj žiadosti o prepojenia posudzuje administrátor, resp. koordinátor z občianskeho združenia Platforma rodín (Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, IČO: 50 525 654, korešpondenčná adresa: Hálova 16, 851 01 Bratislava 5). Ten skontroluje informácie vyplnené v jednotlivých formulároch.

V prípade, že sa používateľ iba registroval, bez vytvorenia ponuky/dopytu alebo reakcie na ponúkanú/dopytovanú aktivitu, je registrácia schvaľovaná online. Pokiaľ je registračný formulár vyplnený správne, dochádza k schváleniu registrácie a používateľovi o tom príde notifikácia na e-mail. Ak je však niečo vo formulári neúplné alebo nejasné, používateľ je kontaktovaný administrátorom platformy telefonicky. Do momentu, kým dané údaje používateľ nedoplní či nez.mení podľa odporúčaní administrátora, zostáva jeho žiadosť o registráciu v stave „Na schválení administrátorom“.

Ak používateľ okrem registrácie vytvoril následne aj ponúkanú/dopytovanú aktivitu, alebo na nejakú reagoval, je vtedy taktiež kontaktovaný administrátorom telefonicky. Reakcie na aktivity, nazývané aj žiadosti o prepojenie, sú schvaľované až po uskutočnení telefonátu a bez neho nie je možné reakciu považovať za platnú.

Som trošku zmätený, či po registrácii aktivitu dopytujem alebo ponúkam?

Aktivitu vie vytvárať každý zaregistrovaný používateľ platformy. Podľa toho, či používateľ má zdravotné znevýhodnenie alebo nemá, mu je umožnené vytvorenie buď dopytovanú aktivitu alebo ponúkanú aktivitu.

Ak sa jedná o používateľa so zdravotným znevýhodnením, je mu umožnené dopytovať aktivitu. Všetky schválené dopytované aktivity sú obsahom podstránky Dopytované aktivity, na ktorej ich možno filtrovať podľa miesta, dátumu, či typu aktivity. Posledné pridané priania sú zobrazované aj na hlavnej stránke, v ľavej časti zvýraznenej žltou farbou.

Naopak, ak sa jedná o používateľa bez zdravotného znevýhodnenia, je mu umožnené ponúkať aktivitu. Všetky schválené ponúkané aktivity sú obsahom podstránky Ponúkané aktivity, na ktorej ich možno filtrovať podľa miesta, dátumu, či typu aktivity. Posledné pridané ponúkané aktivity sú zobrazované na hlavnej stránke, v pravej časti zvýraznenej tyrkysovou farbou.

Ako prebieha schvaľovanie dopytovanej/ponúkanej aktivity?

Administrátor dostáva upozornenie na každú pridanú aktivitu, zatiaľ čo používateľ, ktorý aktivitu pridal vidí vo svojom profile, že aktivita čaká na schválenie. Po tom, ako je aktivita schválená, vidí používateľ vo svojom profile stav schválené alebo neschválené. Aktivita sa zverejní pre ostatných používateľov a môžu naň po prihlásení do svojho konta reagovať. Aktivita, ktorá čaká na schválenie alebo neschválená aktivita, nie sú viditeľné pre ostatných používateľov. Počet dopytov/ponúk na aktivitu, ktoré takto používateľ vytvorí, nie je nijako obmedzený. Môže ich vytvárať aj v priebehu schvaľovania už predtým vytvorenej aktivity.

Schvaľovanie prebieha tak, že administrátor telefonicky skontaktuje používateľa za účelom overenia uvedených informácií v inzeráte a posúdenia vhodnosti inzerovanej aktivity pre projekt. Pokiaľ je všetko v poriadku dochádza k schváleniu inzerátu. Inzerentovi o tom príde na e-mail aj notifikácia s potvrdením.

Administrátor pristúpi k spracovaniu pridaného dopytu alebo ponuky aktivity najneskôr do 2 pracovných dní od vytvorenia.

Ako dochádza k prepojeniu používateľov?

Akonáhle prihlásený používateľ prejaví záujem o spojenie s iným používateľom tak, že zareaguje na dopytovanú alebo ponúkanú aktivitu, administrátor dostane upozornenie na túto žiadosť a spustí sa proces schvaľovania. Skôr ako administrátor prepojenie schváli, telefonicky skontaktuje používateľa, ktorý aktivitu vytvoril a aj toho, ktorý na ňu zareagoval a posúdi vhodnosť plánovaného prepojenia. Používateľ vo svojom profile vidí stav svojej žiadosti: čaká na schválenie, prípadne schválené alebo neschválené.

V momente, ako sa prepojenie schváli, dostanú obaja používatelia informáciu prostredníctvom e-mailovej notifikácie, že k nemu došlo. Následne sa používateľom, aby sa mohli dohodnúť kedy a kde danú aktivitu spolu zrealizujú.

Je zdravotné znevýhodnenie, ktoré ma vopred vyraďuje z možnosti zapojiť sa do projektu Birell Nezastaviteľní?  

Žiadne zdravotné znevýhodnenie nevyraďuje vopred uchádzača z možnosti zapojiť sa do projektu. Avšak aktivity, ktoré si vyžadujú okrem prepojenia s iným používateľom aj dodatočnú materiálnu, či inú pomoc, môžu byť v istom momente neschválené. Je to zvyčajne z dôvodu naplnenia kapacity určenej na chod projektu. Každý jeden zaregistrovaný používateľ bude počas schvaľovania ním dopytovanej aktivity kontaktovaný administrátorom platformy telefonicky. Je to za účelom objasnenia používateľovho znevýhodnenia a jeho možnosti a schopnosti zúčastniť sa dopytovanej aktivity.

Prečo vyžadujete, aby som v registračnom formulári popísal moje zdravotné znevýhodnenie?

 Vyžadujeme to predovšetkým preto, aby sme vedeli vyhodnotiť, či je dopytovaná aktivita (prianie používateľa so zdravotným znevýhodnením) realizovateľná. Pre zaručenie bezpečného chodu projektu je pre nás dôležité vedieť, akí používatelia sa do projektu prihlasujú, teda aké majú dopytujúci zdravotné znevýhodnenie. Zmyslom projektu predsa je, že používateľa so znevýhodnením prepojíme s parťákom bez znevýhodnenia, ktorý v praxi zväčša nemá žiadnu alebo iba malú skúsenosť s nejakým zdravotným znevýhodnením. Budeme ho musieť vo väčšej alebo menšej miere na danú aktivitu spoločne pripraviť. Môže nastať aj opačný scenár, v ktorom používateľ so znevýhodnením reaguje na aktivitu ponúkanú človekom bez znevýhodnenia. Vtedy taktiež posudzujeme fyzickú aj organizačnú vhodnosť aktivity, či už pre používateľa, ktorý aktivitu ponúka, zároveň pre toho, ktorý na ponuku reaguje.

Informácie, ktoré nám o svojom zdravotnom znevýhodnení používateľ v registračnom formulári poskytne, budú pre posúdenie fyzickej a organizačnej vhodnosti aktivity využité príjemcami – jednak organizátorom Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. a tiež občianskym združením Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ako samostatným prevádzkovateľom osobných údajov (korešpondečná adresa: Hálova 16, 851 01 Bratislava, https://www.platformarodin.sk/ochrana-osobnych-udajov/) Pôjde o spracúvanie osobných informácií, ktoré používateľ poskytne, na základe súhlasu, pre účel realizácie aktivity, so zdieľaním v minimálne potrebnom rozsahu.

Akú pomoc mi môže Birell v súvislosti s realizáciou aktivít poskytnúť?

Birell má ambíciu poskytnúť pomoc týkajúcu sa predovšetkým nasledujúcich oblastí:

  • zariadenie transportu na miesto aktivity,
  • poskytnutie osobného asistenta po dobu trvania aktivity (v prípade, že uchádzač so zdravotným znevýhodnením nemá vlastného),

Pomoc nie je pri žiadnej z aktivít garantovaná, ak to nie je explicitne uvedené v texte ponúkanej aktivity. Požadovaná pomoc je posudzovaná v rámci procesu schvaľovania pridanej aktivity. Ak je požadovaná pomoc schválená, je hradená prevádzkovateľom.

Čo ak chcem ukončiť prepojenie s iným používateľom?

Prepojenie s iným používateľom je možné zrušiť priamo na stránke ponúkanej/dopytovanej aktivity, kliknutím na Zrušiť prepojenie. Následne sa diskusia medzi používateľmi uzavrie a prepojenie sa ihneď ruší.

Čo nastáva po tom, keď som aktivitu zrealizoval?

Po uskutočnení aktivity nás zaujíma, ako boli s jej priebehom obaja účastníci spokojní. Preto zasielame formulár spätnej väzby, v ktorom je možné okrem hodnotenia absolvovanej aktivity napísať niekoľko riadkov o jej priebehu. Je tam možnosť nahrať fotky a videá, ak účastníci nejaké počas aktivity zhotovili a chcú sa o ne s nami podeliť. Spätnú väzbu využívame predovšetkým na vylepšovanie funkcionalít platformy, vrátane procesu prepájania používateľov. Nahratý obsah je používaný na tvorbu článkov, ktoré sú súčasťou blogu projektu (podstránka Články a galéria). Našim zámerom je, aby tu ostatní používatelia platformy nachádzali inšpiráciu, zistili, čo všetko je možné vďaka projektu Birell Nezastaviteľní zažiť a spoznali príbehy prepojených dvojíc. Spätnú väzbu budeme dopytovať od oboch prepojených používateľov, ktorí aktivitu spolu absolvovali.

Našou obrovskou ambíciou je, aby sa zrealizovaná aktivita obom stranám páčila a budú ju spolu s prepojeným parťákom pravidelne opakovať.

Kam sa dostanú fotky a videá, ktoré nahrám do formulára spätnej väzby?

 Fotky a videá, ktoré používateľ nahrá do formulára spätnej väzby budú použité v rámci obsahu podstránky Články a galéria. Na tejto podstránke budeme mapovať prepojenia používateľov a zbierať ich zážitky z aktivít, ktoré bolo možné vďaka projektu Birell Nezastaviteľní uskutočniť.

Osobné údaje nahraté do formulára spätnej väzby budú spracúvané nasledovne:

Prevádzkovateľom je Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., IČO: 31 648 479, so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš (ďalej tiež len ako „Spoločnosť“). Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatickému spracúvaniu ani profilovaniu, nedochádza k prenosu údajov do tretej krajiny. Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Právnym titulom spracúvania osobných údajov je súhlas a účelom je dobrovoľná účasť na projekte prepájania ľudí bez zdravotného znevýhodnenia s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Osobné údaje v rozsahu potrebnom pre realizáciu projektu budú využívané len v období trvania projektu, následne budú údaje minimalizované a zachované len fotografie a video dokumentácie zdieľané účastníkmi aktivity po dobu zachovanej histórie značky Birell a platformy Birell Nezastaviteľní prostredníctvom web stránky dostupnej verejnosti.

Spoločnosť alebo priamo dotknutá osoba osobné údaje v rozsahu potrebnom na realizáciu aktivity poskytuje príjemcom:

  • vybratému účastníkovi projektu,
  • kooperujúcej organizácii v zmysle procesu vyššie popísaného a je ňou občianske združenie Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, korešpondenčná adresa Hálova 16, 851 01 Bratislava 5. 

Prevádzkovateľom, najmä s ohľadom na spracúvané osobné údaje v rozsahu informácií o zdravotnom znevýhodnení, je takiež občianske združenie Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5, IČO: 50 525 654.

Sprostredkovateľom zabezpečujúcim technickú a organizačnú podporu projektu je SYMBIO Digital, s.r.o., so sídlom Na Maninách 14, 170 00 - Praha 7, IČO: 26 492 407.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov je uvedených v našich Podmienkach používania webových stránok .