Menu

Podmienky používania stránok

Všeobecné podmienky používania týchto internetových stránok,
zásady ochrany súkromia a používanie súborov „cookies“

Vitajte na stránkach našej spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.. Túto internetovú stránku na doméne www.nezastavitelni.sk prevádzkuje spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., IČO 31648479, so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove, oddelenie Sa, vložka č. 10414/P. Všetky odkazy na „Pivovary“, „spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.“, „naša spoločnosť“, „Spoločnosť“, „náš“, „nás“ nebo „my“ predstavujú odkazy na Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Spracovávateľom údajov je spoločnosť SYMBIO Digital, s.r.o., so sídlom Na Maninách 14, 170 00 - Praha 7, IČO: 26492407 a OZ Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Hálová 16, 851 01 Bratislava 5, IČO: 50 525 654.

 1. Podmienky používania

  Všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich, je majetkom spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.. Všetky práva sú vyhradené.

  Vstupom na tieto stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami (ďalej tiež len ako „Podmienky“). Spoločnosť ponúka tento web, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke, pre vás, používateľov, prístupný ihneď po prijatí všetkých podmienok, postupov a upozornení tu uvedených. Pokračovaním v používaní týchto stránok vyjadrujete svoj súhlas s Podmienkami, ako aj informáciami o autorských právach.

  AK S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TIETO STRÁNKY, ANI SI Z TÝCHTO STRÁNOK NESŤAHUJTE ŽIADNE SÚBORY.

 2. Zakázané používanie

  Súhlasíte s tým, že tieto Internetové stránky, taktiež akékoľvek materiály či služby, ktoré môžete získať využitím týchto stránok, nebudete používať spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis. Webové stránky je možné používať len na zákonom povolené účely a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

 3. Zrieknutie sa zodpovednosti za obsah

  Naša spoločnosť nedáva žiadnu záruku na presnosť ani úplnosť tohto webu, ani na obsah akéhokoľvek webu alebo externého webu.

  Tento web, spoločne so všetkými materiálmi, informáciami, službami a produktmi na stránkach webu uvedenými, sa poskytuje vo forme "tak, ako je" a používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na týchto internetových stránkach je na Vaše vlastné riziko. V plnom rozsahu dovolenom príslušným zákonom Spoločnosť odmieta akékoľvek záruky, výslovné i odvodené, vrátane napr. mlčky predpokladanej záruky obchodovateľnosti a vhodnosti použitia ku konkrétnemu účelu alebo rozumnej starostlivosti a zručnosti, ktoré by inak mohli byť zahrnuté alebo začlenené do týchto podmienok, či už na základe zákona alebo inak.

  Okrem prípadov, kedy je výslovne stanovené inak, nekonáme žiadne vyhlásenia ani neručíme za:

  • presnosť alebo úplnosť materiálov zverejnených na týchto stránkach;
  • dostupnosť týchto stránok alebo ich prevádzkovanie bez porúch alebo prerušenia;
  • kompatibilitu týchto stránok s Vaším počítačovým systémom alebo softvérom;
  • to, že tieto stránky nie sú infikované vírusom alebo to, že server sprístupňujúci tieto stránky, je priestor bez počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov.
 4. Vylúčenie a obmedzenie našej zodpovednosti

  V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu, najmä ale nie len za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, stratu, náklady alebo výdavky akéhokoľvekdruhu (vrátane nákladov na právne zastúpenie, náklady na znalca alebo iné náklady), ktoré môžu vzniknúť, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom na tieto Internetové stránky alebo s ich použitím alebo v súvislosti s ich obsahom alebo údajmi na nich zverejnenými.

  Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľmi Internetových stránok, nami alebo spôsobené technickým vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenou so stránkami alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na Internetové stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli, a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o použitie Internetových stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich zverejneného.

 5. Duševné vlastníctvo

  Práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah týchto webových stránok (vrátane ale nie len ochranné známky, slovné označenia, obrázky, nákresy, logá, symboly, všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich) sú vo vlastníctve Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. alebo ich Plzeňský Prazdroj Slovensko,  a.s. používajú na základe licencie, ktorou máme vyhradené práva. Nie je Vám udelené žiadne právo na obsah týchto stránok s výnimkou obmedzeného práva používať tieto webové stránky v súlade s Podmienkami.

 6. Používanie týchto internetových stránok

  Plzeňský Prazdroj Slovensko umožňujú prezeranie a preberanie materiálov umiestnených na webových stránkach iba na osobné, nekomerčné účely a spôsoby užívania. 

  Nemáte oprávnenie resp. je zakázané:

  • prepájať tieto Internetové stránky akýmkoľvek spôsobom so žiadnou inou internetovou stránkou ani vyberať do rámčeka žiadnu ich časť bez nášho predchádzajúceho súhlasu;
  • neoprávnene vniknúť do týchto Internetových stránok, používať tieto stránky na šírenie počítačových vírusov alebo ich používať na nelegálne účely;
  • pozmeňovať či upravovať obsah kopírovaný z týchto stránok, ani používať tento obsah bez zverejnenia informácie o autorskom práve či iných majetkových právach, ktorá používame v súvislosti s týmto obsahom, a to rovnakým spôsobom a formou, ako sa používajú na našich internetových stránkach.

  V prípade porušenia podmienok Vám môžeme dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup na tieto internetové stránky a súčasne zodpovedáte za všetku škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne.

 7. Hypertextové odkazy

  Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. na zvýšenie vášho pohodlia môže na týchto stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len „linky“) na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky opúšťate naše Internetové stránky. Nepodporujeme ani neschvaľujeme takto odkazované internetové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nesledujeme. Ich používanie, prezeranie a sťahovanie je na Vaše vlastné riziko a nenesieme za neho žiadnu zodpovednosť.

 8. Zmeny podmienok

  Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvek časti týchto webových stránok, pričom toto platí aj pre dostupnosť akýchkoľvek funkcií stránok, bez predchádzajúceho upozornenia. 

  Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne oboznamovať a pokiaľ nesúhlasíte s ich aktuálnym znením, okamžite prosím tieto naše Internetové stránky opustite.

 9. Ochrana osobných údajov

  9.1. Všeobecné informácie, zhromažďovanie a využitie osobných údajov

  Rešpektujeme Vaše právo na ochranu súkromia. Naše webové stránky môžete za normálnych okolností navštevovať bez udávania akýchkoľvek osobných údajov. Spracovávať budeme aj Vašu IP adresu. 

  Vaše osobné údaje uvedené v registračnom formulári v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, rok narodenia, adresu, fotografiu tváre, fotografiu postavy, informácie o zdravotnom stave, prípadne meno, priezvisko a adresu kontaktnej osoby nám poskytujete dobrovoľne, právnym titulom spracúvania osobných údajov je súhlas a účelom je dobrovoľná účasť na projekte prepájania ľudí bez zdravotného znevýhodnenia s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Spoločnosť alebo priamo dotknutá osoba osobné údaje poskytuje príjemcom: vybratému účastníkovi projektu a kooperujúcim organizáciám.

  V niektorých prípadoch Vás však môžeme požiadať o poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel. V prípade webovej platformy www.nezastavitelni.sk je to tiež preto, aby ste sa mohli na našej stránke registrovať a vytvoriť si používateľské konto – profil a zároveň, aby Vám bolo umožnené pridávať na stránku obsah.

  Ďalším prevádzkovateľom, najmä s ohľadom na spracúvané osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári je OZ Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením (Hálová 16, 851 01 Bratislava 5, IČO: 50 525 654, https://www.platformarodin.sk/ochrana-osobnych-udajov/).

  Sprostredkovateľom zabezpečujúcim technickú a organizačnú podporu projektu je SYMBIO Digital, s.r.o., so sídlom Na Maninách 14, 170 00 - Praha 7, IČO: 26492407.

  Osobné údaje v rozsahu potrebnom pre realizáciu projektu budú využívané len v období trvania projektu, následne budú údaje minimalizované a predmetom následného spracúvania bude titulom oprávneného záujmu Spoločnosti na propagácii aktivít spojených so značkou Birell - len foto a video dokumentácie zdieľané účastníkmi aktivity, a to po dobu zachovanej histórie značky Birell a platformy Birell Nezastaviteľní prostredníctvom web stránky dostupnej verejnosti.

  Za týmto účelom sa prosím oboznámte s nižšie uvedenými informáciami a súhlasom so spracovaním osobných údajov, ak si prajete, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje za podmienok tu uvedených.

  Detailnejšie informácie o spracovávaní osobných údajov v našej Spoločnosti sa môžete dozvedieť v našej Ochrane súkromia (odkaz v pätičke webu).

  9.2. Súhlas so spracovaním osobných údajov:

  Vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára súhlasíte:

  • s podmienkami projektu BIRELL NEZASTAVITEĽNÍ

  • so spracovaním Vami poskytnutých osobných údajov:

   Znenie Vášho súhlasu: Áno, súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených vo formulári pre účel mojej účasti na projekte „BIRELL NEZASTAVITEĽNÍ“ a jeho vyhodnotenia, prevádzkovateľom Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO 31 648 479, pričom spracovateľom údajov je spoločnosť SYMBIO Digital, s.r.o., so sídlom Na Maninách 14, 170 00 - Praha 7, IČO: 26492407. Potvrdzujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Beriem na vedomie, že poskytnutie požadovaných osobných údajov je dobrovoľné, spracúvanie osobných údajov pre účely akcie je podmienkou pre moju účasť na akcii, v prípade odvolania súhlasu bude účasť ihneď ukončená. O prístup k údajom, o ich opravu, prenos alebo vymazanie, prípadne aj obmedzenia spracovania je možné požiadať zodpovednú osobu prevádzkovateľa na: personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

   V registračnom formulári uvádzate osobné údaje a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, rok narodenia, adresa trvalého bydliska, fotografia tváre – profilová fotografia, fotografia postavy, informácie o zdravotnom stave, prípadne meno, priezvisko a adresa kontaktnej osoby, heslo a IP adresa;

   pričom poskytnuté údaje budú využívané na vyhodnotenie registrácie uchádzačov a na rozhodnutie o ich možnosti zapojiť sa do projektu Birell Nezastaviteľní (registráciu budú posudzovať vybraní zamestnanci prevádzkovateľa a spracovateľov, ktorí sa spolupodieľajú na projekte Birell Nezastaviteľní) a ďalej za účelom komunikácie a koordinácie registrovaných používateľov v rámci projektu Birell Nezastaviteľní;

  • s využitím fotografií a video záznamov, ktoré budú zhotovené na realizovanej akcii a ktoré poskytnete

   Znenie Vášho súhlasu: tento súhlas udeľujem bez výhrad a bezodplatne súhlas s využitím fotografií a video záznamov, ktoré budú zhotovené na realizovanej akcii a to pre účely prezentácie, reklamy a propagácie spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. a jej výrobkov, a to umiestením na internete (tj. na webových stránkach spoločnosti a ďalších súvisiacich webových stránkách) v súvislosti s projektom „BIRELL NEZASTAVITEĽNÍ“.

  • so zasielaním reklamných a marketingových informácií

   Znenie Vášho súhlasu: Áno, súhlasím so spracúvaním osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, rok narodenia, adresa trvalého bydliska, fotografia tváre – profilová fotografia, fotografia postavy, informácie o zdravotnom stave, prípadne meno, priezvisko a adresa kontaktnej osoby, heslo a IP adresa) za účelom zasielania reklamných a marketingových informácií v súvislosti s produktmi spol. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., hlavne pre propagáciu, ponúkanie produktov a služieb spoločnosti, vrátane zasielania informácií o spoločnosťou organizovaných akciách, súťažiach, hrách a iných aktivitách, na obdobie 3 rokov alebo do jeho skoršieho odvolania.

   Spoločnosť sa zaväzuje, že bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR.

   Už udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať emailovou požiadavkou zaslanou na adresu personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

   Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem tých, ktorí sa priamo podieľajú na realizácii projektu, ako Správca (OZ Platforma rodín a spracovávateľ). Aj týmto osobám budú osobné údaje poskytnuté len v nevyhnutnom rozsahu.

  9.3. Poskytnutie informácii v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

  Spoločnosť Vás informuje o v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“). 

  Spoločnosť Vás informuje, že za podmienok stanovených v Nariadení, máte voči Spoločnosti:

  • právo na vymazanie svojich Osobných údajov a fotografií nahratých do registračného formulára;
  • právo na prístup k svojim Osobným údajom a fotografiám nachádzajúcich sa v profile;
  • právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie Vašich Osobných údajov v prípade, že:
   • popierate presnosť Osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Spoločnosť mohla presnosť osobných údajov overiť;
   • spracovanie je protiprávne a odmietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
   • Spoločnosť už Osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
   • Ste vzniesli námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
  • právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
  • právo poznať povahu automatizovaného spracovania Osobných údajov v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania vykonávané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do Vašich práv a právom chránených záujmov;
  • právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (viď vyššie), vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka;
  • právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko Vaše práva a slobody. Takéto porušenie je Spoločnosť povinná Vám bez zbytočného odkladu oznámiť.

  Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti, námietku proti profilovaniu a voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

  Taktiež máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

  Za účelom uplatnenia svojich práv môžete kontaktovať zodpovednú osobu Spoločnosti písomne na adrese jej sídla alebo na emailovej adrese personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

  9.4. Vaše žiadosti v súvislosti s právom na prístup

  V prípade, ak chcete uplatniť Vaše právo na prístup , môžete tak urobiť žiadosťou adresovanou na sídlo našej spoločnosti alebo emailom na adresu personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

  Spoločnosť Vám na vyžiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracováva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak o informácie požiadate elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, ak nepožiadate o iný spôsob. Pri spracovávaní žiadosti sme povinní preveriť Vašu totožnosť. 

  Vaše žiadosti budú spracované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch (pri zohľadnení najmä množstva žiadostí a ich komplexnosti) môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takom prípade Vás o predĺžení lehoty a jeho pôvodoch budeme informovať. Informácie zásadne poskytujeme bezplatne. Ak by Vaše žiadosti boli zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúca sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. 

  9.5. Spracovávanie osobných údajov osôb, ktoré nedovŕšili minimálny vek

  Internetové Stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili minimálny vek podľa čl. 2 vyššie, na platforme projektu Nezastaviteľní sa môžu zaregistrovať iba osoby staršie ako 18 rokov. Naším zámerom nie je teda spracovávať osobné údaje žiadnych osôb, ktoré ešte tohto minimálneho veku nedosiahli. Preto ako náhle zistíme, že nám boli poskytnuté osobné údaje akejkoľvek osoby pred dosiahnutím minimálneho veku, tieto údaje odstránime.

  9.6. Využitie osobných údajov pre marketingové účely tretích strán

  Za žiadnych okolností nebudeme predávať, prevádzať ani poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely.

  9.7. Súbory „cookies“

  Na týchto stránkach používame súbory cookies na to, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory cookie, bežne nazývané „cookies“ (čiže doslova koláčiky), sú malé textové dokumenty, ktoré stránka vo vašom počítači vytvorí, keď na ňu vstúpite. Súbory "cookies" sú zbierané v anonymnom režime, tzn. tam, kde cookies predstavujú osobné údaje, tieto anonymizujeme v súlade s Nariadením GDPR.

  Tieto Internetové stránky používajú dva druhy cookies, a to:

  • Nutné/analytické cookies a
  • Marketingové cookies.

  Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Analytické cookies pomáhajú vlastníkovi webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Naše analytické cookies sú anonymizované a šifrované pri zbere a neobsahujú identifikáciu konkrétnej osoby.

  Marketingové cookies sú používané pre sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivého užívateľa a týmto hodnotnejšia pre vydavateľa a inzercie tretích strán.

  Cookies nie sú vírusy. Sú to textové súbory, ktoré neobsahujú žiaden program a tým pádom sa nedajú ani spustiť ako program. Súbor cookie sa nedokáže sám kopírovať ani rozosielať po internetovej sieti, váš prehliadač ho však pri každej návšteve odosiela stránke, ku ktorej patrí. Stránka tak dokáže zobraziť Vaše nastavenia.

  Tieto stránky si môžete samozrejme prezerať aj bez súborov cookie, je však možné, že niektoré funkcie budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu však môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie získate pomocou „Pomocníka“ vášho prehliadača.

  Okrem trvalej deaktivácie ukladania cookies je možné tieto súbory manuálne zmazať z počítača (zvyčajne pomocou klávesovej skratky CTRL + SHIFT + DELETE) po každej návšteve webovej stránky.

  Používaním týchto Internetových stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov "cookies" vyššie uvedeným spôsobom.

 10. Rozhodujúce právo

  Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach.

  Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory z podmienok vyplývajúce alebo sa ich týkajúce bude riešiť vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 24. 2. 2020

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.